Success Story

เรื่องราวของผู้ประสบความสำเร็จจากเว็บไซต์ choose.in.th

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชื่นชมและให้กำลังใจทีม Fantastic Four แชมป์โลกโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์กร UNICEF

28 มกราคม 2564

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชื่นชมและให้กำลังใจทีม Fantastic Four แชมป์โลกโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์กร UNICEF

อ่านต่อทั้งหมด

เยาวชนไทยจากบ้านอุเบกขาสร้างชื่อชนะรางวัลระดับโลก

28 มกราคม 2564

เยาวชนไทยจากบ้านอุเบกขาสร้างชื่อชนะรางวัลระดับโลก จากโครงการ “เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม” ของยูนิเซฟ

อ่านต่อทั้งหมด

เฮีย ชัยพร

28 มกราคม 2564

เฮีย ชัยพร เจ้าของอู่เรืองชัยพัฒนาการช่าง

อ่านต่อทั้งหมด

นายอนุวัฒน์ ชมชื่น

25 มกราคม 2563

มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ แม้จะผ่านความผิดพลาดมาอย่างเป็นที่ประจักษ์

อ่านต่อทั้งหมด
ดูเพิ่มเติม